Ochrana osobných údajov

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov týmto súhlasím so spracovávaním a uchovaním mojich osobných údajov, ktoré som dobrovoľne poskytol/a vo svojom životopise a žiadosti o zamestnanie spoločnosti Mechanical HR s.r.o., Na Šefranici 1, 010 01 Žilina, IČO: 48 235 628 ( ďalej len Mechanical HR) v súvislosti s realizáciou výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov. Zároveň tento súhlas udeľujem na kopírovanie úradných dokladov s mojimi osobnými údajmi. Svoj súhlas udeľujem spoločnosti Mechanical HR za účelom a v rozsahu nutnom vzhľadom na výkon činností, ktoré sú predmetom podnikania spoločnosti Mechanical HR ako aj na výkon činností s nimi bezprostredne súvisiacimi (spracúvanie osobných údajov pre evidenčné účely).

Zároveň vyjadrujem svoj súhlas s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov, ktoré sa budú spracovávať manuálne ako aj pomocou prostriedkov výpočtovej techniky a budú ich spracovávať osoby alebo subjekty osobitne na to poverené spoločnosťou Mechanical HR. Moje osobné údaje budú spoločnosťou Mechanical HR bezpečne uchovávané v papierovej alebo v elektronickej forme s obmedzeným prístupom tretích osôb.

Zároveň prehlasujem, že som bol oboznámený/á so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j. možnému zamestnávateľovi  a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny.

Tento súhlas je možné odvolať v prípade porušovania mojich práv a slobôd v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Poučenie:
  • súhlas udelený na spracúvanie osobných údajov možno kedykoľvek odvolať a to písomne, listom doručeným do sídla spoločnosti,
  • poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie,
  • dotknutá osoba má právo na informácie, odpis, opravu svojich osobných údajoch vedených v informačnom systéme, a to v sídle spoločnosti,
  • ochrana osobných údajov dotknutej osoby sa spravuje ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch,
  • v prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu alebo po podaní námietky budú tieto zlikvidované.